English
24/7/365

Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Llinell Gyngor a Gwrando'r Gymuned

Yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a cefnogaeth

Ffon di-dal

0800 132 737

Neu techstiwch help i

81066

Hanes

Cafodd C.A.L.L. ei lansio ym mis Ebrill 1995 i wasanaethu hen Sir Clwyd. Roedd Awdurdod Iechyd Clwyd yn ariannu’r gwasanaeth fel prosiect peilot dwy flynedd. Datblygodd o wasanaeth ag oriau agor cyfyngedig iawn i un 365 diwrnod y flwyddyn, ar sail yr anghenion mae defnyddwyr y gwasanaeth wedi’u mynegi.

Roedd defnyddwyr gwasanaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru wedi bod yn gofyn am yr un fath o linell gymorth. Pan unodd Awdurdodau Iechyd Clwyd a Gwynedd i ffurfio Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru penderfynwyd ymestyn y dalgylch i gwmpasu Gogledd Cymru i gyd. Rhyw flwyddyn yn ddiweddarach cafodd y gwasanaeth ei gomisiynu gan Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd GIG Powys i ddarparu’r gwasanaeth llinell gymorth yn ei hardal drwyddi draw.

Mae dwy ran i’r gwasanaeth mae CALL yn ei ddarparu. I ddechrau bydd y galwr yn cael cynnig cymorth emosiynol trwy wrando a chaniatáu iddo/iddi fynegi ei deimladau/theimladau mewn perthynas ag unrhyw argyfwng neu sefyllfa. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth lle gallwn ddefnyddio’r gronfa ddata i ddarparu manylion cysylltu ar gyfer asiantaethau, statudol a gwirfoddol, sy’n lleol i’r galwr. Hefyd mae llenyddiaeth am ddim yn cael ei darparu am amrywiaeth o symptomau, problemau iechyd meddwl a’r gwasanaethau bydd asiantaethau penodol yn eu darparu.

Ers mis Mai 2001 mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi darparu’r arian i ymestyn y gwasanaeth i bob rhan o Gymru. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig cartref i’r gwasanaeth ac yn cyflogi’r staff.

Â’r ariannu mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddarparu rydym nawr yn gallu gweithredu 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r gwasanaeth hefyd yn gweithredu gwasanaeth negeseuon testun fel bod defnyddwyr ffonau symudol yn gallu anfon neges destun a derbyn gwybodaeth ar ffurf neges destun yn syth i’w ffonau symudol.

Mae gwefan y llinell gymorth wedi cael ei ddatblygu hefyd a bellach gall y rheiny sy’n ymweld â’r wefan chwilio am asiantaethau yn eu hardaloedd lleol ac e-bostio unrhyw ddiweddariadau am asiantaethau byddan nhw’n dod ar eu traws. Mae holiadur ar y wefan fel bod unrhyw un sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth llinell gymorth yn gallu gwneud sylw, yn ddienw, am eu canfyddiad o’r gwasanaeth. Dyma adborth gwerthfawr sy’n caniatáu i ni ddatblygu a gwella ymhellach y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.